Cách Fuse sử dụng The Graph để làm cho Fuse trở nên phi tập trung hơn và phát triển Dapp dễ mở rộng hơn

Vào tháng 3, trên blog này, chúng tôi đã thông báo về sự tích hợp quan trọng với The Graph, một giao thức phi tập trung để truy vấn và lập chỉ mục dữ liệu blockchain và Web3. Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng tích hợp đã hoạt động trên dịch […]

Continue Reading