The Graph ra mắt hệ thống kinh tế dữ liệu phi tập trung với Curation, Graph Explorer & Subgraph Studio

Giờ đây, bất kỳ ai cũng có thể sắp xếp và quản lý dữ liệu thông qua các subgraph trên Graph Explorer và Subgraph Studio. Internet sẽ không bao giờ không thay đổi. Curation là một thành phần thiết yếu của hệ thống kinh tế dữ liệu. Dữ liệu là tài sản […]

Continue Reading