Giới thiệu tóm tắt về cách Treasury research sử dụng The Graph để xây dựng Thị trường Dữ liệu Tài chính Mở

Wenqing Yu | người sáng lập Treasury Research Team Treasury Research đã xây dựng một nguyên mẫu nền tảng giao dịch định lượng phi tập trung trong vòng 48 giờ trong #Layer2Hackathon do IOSG & Chainlink tổ chức, để chứng minh cách một Thị trường Dữ liệu Tài chính Mở Crypto gốc có thể trở thành một phần mềm […]

Continue Reading