The Graph Foundation phân bổ hơn 1,5 triệu đô la để Tài trợ, hỗ trợ hệ sinh thái & nhà phát triển trong Wave 3

Trong suốt năm nay, The Graph Foundation đã phân bổ hơn 7,5 triệu đô la cho những người nhận tài trợ của Wave 1 và 2 và những người đóng góp cho hệ sinh thái, đồng thời cung cấp các khoản tài trợ cho StreamingFast và Figment để tập trung […]

Continue Reading